hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Fundació
Estatuts Òrgans de Govern
Codi ètic Estructura organitzativa
Codi de bon govern Mesures per a la prevenció del blanqueig
Memòries Projectes
Auditories  
Protocol de mesures per a la prevenció del blanqueig
de capitals i finançament del terrorisme
La llei 10/2010, de 28 de abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (d’ara endavant LPBC), així com el Reglament d’aquesta, el Real Decret 304/2014, de 5 de maig, determinen que les Fundacions són subjectes obligats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, tot establint actuacions específiques per aquestes.
En compliment de les esmentades obligacions, s’estableixen les següents normes d’actuació per aquesta Fundació en Prevenció del Blanqueig de Capitals. ---> (PDF)
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília