hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Fundació
Estatuts Òrgans de Govern
Codi ètic Estructura organitzativa
Codi de bon govern Mesures per a la prevenció del blanqueig
Memòries Projectes
Auditories  
Estatuts
Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic:

Article I . Denominació, naturalesa i durada.
La Fundació es una entitat sense ànim de lucre que té, el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realitzaci de les finalitats d'interés general previstes en aquests estatuts.
La fundaci es denomina Fundació Privada Catalana de l'Hemofília.
La Fundacidó té vocació de permanència i es va constituir amb una durada indefinida, en data 13 de maig de 1991, fruit d'un conveni de col.laboració subscrit entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social i I'Associació Catalana de I'Hemofilia, signat el 10 d'abril de 1991, i avui adapta els seus estatuts i es regeix per la Llei 412008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones juridiques i pels seus estatuts.---> (PDF)
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília